Menu

Wonen in de binnenstad

Leegstand

In Nederland staan vele ruimten leeg in winkelstraten: zowel verdiepingen boven winkels als volledige panden in winkelcentra en aanloopstraten. In 2013 waren er ca. 40.000 leegstaande verdiepingen in binnensteden, wat neer komt op ca. 1.500 ha nieuwbouw in de groene ruimte. Inmiddels staat er in grote en kleine binnensteden ook ca. 3.500 winkelpanden en ruim 760.000 m² winkelvloeroppervlak leeg, evenals vele kantoorpanden. Deze leegstand betekent niet alleen een grote verspilling van ruimte, maar doet ook een aanslag op de kwaliteit van de binnensteden en laat een deel van de economische potentie van steden onbenut.

 

Functiemenging

De vraag luidt op dit moment hoe vrijkomende locaties gebruikt kunnen worden om binnensteden ook met niet-winkelfuncties dynamisch, attractief en leefbaar te houden. Functiemenging is nu meer dan ooit van grote waarde voor het functioneren van de binnenstad. Het belang van wonen in de binnenstad zal als gevolg van deze ontwikkeling de komende jaren verder groeien. Dit gaat één op één samen met de bredere transformatieopgave in binnensteden. Zo zijn er sinds 2012 bijna 40.000 woningen aan de Nederlandse woningvoorraad toegevoegd door hergebruik van panden, waarvan bijna 5.000 door de ombouw van winkels.

 

Meer leven in de binnenstad

Door de oorspronkelijke woonfunctie te herstellen of deze toe te voegen, neemt de veiligheid en levendigheid van kernwinkelgebieden (en aanloopstraten) toe. Gevels en (monumentale) panden kunnen behouden blijven. Het levert een bijdrage aan de sociale samenhang in een stad en voorkomt mogelijk verval van gebouwen. Bovendien levert het met name woningen op voor starters, studenten, actieve senioren en eenpersoonshuishoudens, specifieke doelgroepen voor wie krapte op de woningmarkt bestaat. Dat voorkomt weer sociale en economische erosie en ondersteunt de economische broedplaatsfunctie van de stadskern.

 

Werkgroep ‘Wonen in de binnenstad’

Het is dan ook de hoogste tijd om het thema wonen te zien in het licht van de bredere kwaliteiten en knelpunten in binnensteden. En de hoogste tijd dat het binnenstadsmanagement wordt verrijkt met kennis over het realiseren van woningen in de binnenstad. Eind 2016 is de vereniging Wonen boven Winkels Nederland daarom onderdeel geworden van het Platform Binnenstadsmanagement. De werkgroep ‘Wonen in de binnenstad’ maakt zich binnen het Platform hard voor het stimuleren van het bewoonbaar maken van lege panden en verdiepingen in binnensteden en kernwinkelgebieden, teneinde de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van deze gebieden te verbeteren.

 

Activiteiten

De werkgroep zet zich in voor het stimuleren van wonen in centrumgebieden door kennisuitwisseling, het stimuleren van lokale initiatieven en het in contact brengen van partijen en belangenbehartiging. Tweemaal per jaar organiseren zij een praktijkbijeenkomst,  waarin actuele thema’s rondom wonen in de binnenstad centraal staan. De werkgroep bestaat uit Hans Spigt, Thijs Paré, Jelle Klapwijk en Melvin Kaersenhout.

 

Nieuws

Voor nieuwsartikelen over dit thema klik hier

 

Interessante publicaties

Binnenstad op niveau oktober 2016

Transformatiepotentie - woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad - 2016

Woning in plaats van winkel - een financiele beschouwing - 2013

Themadossier Wonen in de Binnenstad - juridisch-planologisch instrumentarium

Weer thuis in de stad - publicatie Wonen boven Winkels

Wonen boven Winkels - praktijkervaringen in Nederland - 2005