Menu

Nieuwe werkgroep: digitalisering van de binnenstad

Binnenstad aanhaken op ‘connected’ consument

In samenwerking met Platform De Nieuwe Winkelstraat biedt het Platform Binnenstadsmanagement u de mogelijkheid de handschoen rondom het thema ‘Digitalisering van de binnenstad’ op te pakken samen met andere binnensteden. Het feit dat steeds meer (toekomstige) bezoekers van binnensteden 24 x 7 ‘connected’ zijn biedt enorm veel kansen voor bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de binnenstad om met hen in contact te komen en hen relevante informatie, producten en diensten aan te bieden op het juiste moment en in de juiste context. Dat is echter niet het enige. De ‘connected’ consument biedt deze bedrijven en instellingen tevens de kans om de wensen, behoeften en feitelijk gedrag van hun bezoekers te achterhalen, om dit vervolgens te gebruiken om beter aan deze wensen en behoeften tegemoet te komen.

 

De meeste binnensteden (zowel groot, middelgroot als klein) profiteren tot nu toe minimaal van bovengenoemde kansen en mogelijkheden. Waarom? Omdat bedrijven en instellingen in de binnenstad in alle opzichten ver achterlopen bij de snel groeiende groep ‘connected’ consumenten als het gaat om digitalisering.  Als deze achterstand niet wordt ingehaald, bestaat het risico dat de ‘connected’ consument zijn interesse voor deze binnensteden gaat verliezen.

 

Heeft u plannen met projecten die raakvlakken hebben met navolgende thema’s online presence van de binnenstad, de binnenstad als community en de binnenstad als (e-)marktplaats (zie bijlage)? En zoekt u naar de juiste aanpak, wilt u ervaringen uitwisselen of gezamenlijk met andere binnensteden vergelijkbare projecten starten,  producten en aanbieders van producten vergelijken of gezamenlijk inkopen? Lees dan verder wat de opzet is van de werkgroep!

 

Opzet werkgroep

Het Platform Binnenstadmanagement ziet bovenstaand risico als een serieuze bedreiging voor de toekomst van veel binnensteden in Nederland en neemt het initiatief om in samenwerking met het Platform de Nieuwe Winkelstraat een werkgroep te starten over dit onderwerp. Kennisdeling staat voorop bij het Platform Binnenstadsmanagement. In deze werkgroep deelt u ervaringen met elkaar, ontwikkelen we samen nieuwe kennis over ‘digitalisering & innovatie’ en gaat u concreet aan de slag met een stappenplan die u toe kunt passen in uw binnenstad.

 

Voor wie?
Voor alle deelnemers van het Platform Binnenstadsmanagement en andere stakeholders in de binnenstad die samen concrete stappen willen zetten om de binnenstad te digitaliseren. Per binnenstad kunt u met maximaal 3 personen deelnemen. 

 

Wat?
We verwachten een actieve inzet van de deelnemers. U gaat gericht aan de slag met de uitwerking van een thema dat aansluit op de ambities van uw binnenstad. Onder begeleiding van het Platform Binnenstadsmanagement, De Nieuwe Winkelstraat en diverse experts stelt u samen met binnensteden die eenzelfde doel voor ogen hebben een stappenplan op om dat doel te bereiken. Met de werkgroep - bestaande uit alle deelnemers - komen we drie dagdelen bij elkaar. Om aan te kunnen sluiten op uw specifieke behoefte delen we de werkgroep op in kleinere projectgroepen afhankelijk van uw concrete doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van online presence van de binnenstad, de binnenstad als community en de binnenstad als (e-)marktplaats.

Werkgroep Digitalisering

Drie bijeenkomsten:
In drie bijeenkomsten kunt u uw binnenstad aanhaken op de connected consument:


1. Behoeftebepaling
In de eerste bijeenkomst inventariseren we wat er leeft in de binnensteden en welke ambities uw stad heeft op het gebied van digitalisering. We lichten het werkveld van digitailisering voor de binnenstad toe aan de hand van de drie hoofdthema’s: online presence van de binnenstad, de binnenstad als community en de binnenstad als (e-)marktplaats. Op basis hiervan en uw voorkeur kunt u aansluiten bij een van de projectgroepen. U  start onder begeleiding met het opstellen van het eigen stappenplan. Per projectgroep bepalen we de onderwerpen die we in de tweede bijeenkomst verder uit gaan diepen.


2. Stappenplan en draagvlak realiseren
Veel ervaring op het vlak van digitalisering is reeds opgedaan. Het Platform Binnenstadsmanagement en het Platform De Nieuwe Winkelstraat bundelen de kennis en inzichten op het gebied van digitalisering en voorkomen graag dat u in bekende valkuilen stapt. Centraal staan kennisdeling en concretisering. Per projectgroep verdiepen we de thema’s onder begeleiding van specialisten en eventueel leveranciers. Met de projectgroep stellen we een globaal plan van aanpak op om de ambities te realiseren. Met gemeenschappelijke kennisdeling komen we tot een algemeen stappenplan ofwel concept draaiboek. Voordeel is dat dit draaiboek in gezamenlijkheid wordt opgesteld en u allen niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Door kennis te delen behoeden we u voor valkuilen. Na deze bijeenkomst kunt u het stappenplan bespreken in uw stad en draagvlak realiseren voor de uitvoering en samen met het krachtenveld in uw stad een projectplan op stellen op basis van het stappenplan. Indien gewenst kunnen we u ook in deze fase blijven begeleiden.


3. Evaluatie
Nadat de deelnemers in hun eigen stad aan de slag zijn gegaan met een draaiboek, komen we tenslotte bij elkaar om te kijken of dit tot een concrete follow-up heeft geleid. Zo ja, wat voor follow-up wordt er aan gegeven? Is er een projectplan, inclusief begroting, toewijzing van verantwoordelijkheden en tijdplanning uit gekomen? Zo nee, wat zijn de redenen waarom er (nog) geen concrete follow-up is gerealiseerd? Tijdens deze bijeenkomst worden alle succes- en faalfactoren, leerervaringen, best practices en suggesties ter verbetering geïnventariseerd en besproken.

 

Hoe kan ik deelnemen?
U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor deze werkgroep. De kosten voor 3 bijeenkomsten van een dagdeel met maximaal 3 personen bedragen  € 800,-. Bij voldoende aanmeldingen starten we op korte termijn met een (of meer) groepen. Voor vragen of nadere informatie over de werkgroep kunt u contact opnemen met Eefje van der Velden: +31(0)411-85 05 99 of platform@binnenstadsmanagement.org.

 

Inhoud thema’s projectgroepen

1. Online presence van de binnenstad (vindbaarheid en marketing)
2. De binnenstad als ‘community’ (sociale cohesie en klantenbinding)
3. De binnenstad als (e-)marktplaats (omnichannel)

 

1. Online presence van de binnenstad

1

 

Online presence van binnensteden is veel meer dan een website of app, al dan niet in combinatie met het bieden van een gratis toegang tot het internet aan bezoekers van de binnenstad via publiek wifi. Het gaat om het bieden van een duurzame informatievoorziening naar en van consumenten (bezoekers, bewoners), die gereed is voor de toekomst. Iedereen heeft hier belang bij: de gemeente wil met haar burgers communiceren, de ondernemers met hun bezoekers en klanten, etc. Het uitgangspunt hierbij is dat deze consument steeds meer gebruik maakt van diverse (digitale) kanalen  om deze informatie te raadplegen c.q. te verstrekken. Het gaat dus om relevante informatie van iedereen, voor iedereen. Uit onderzoek van o.a. Google en Q&A blijkt dat de bezoekers van winkelgebieden sterk behoefte hebben aan praktische informatie over wat zich allemaal afspeelt (evenementen, activiteiten, nieuws van de gemeente, politie e.d.) en wat er zich bevindt (winkels, restaurants, culturele voorzieningen, parkeergelegenheid, merken, producten, diensten, etc.) in hun directe omgeving. 


In vrijwel alle binnensteden wordt veel geld en tijd besteed aan het vastleggen en bijhouden van bovengenoemde lokale informatie voor gebruik in één enkel kanaal of platform (bijvoorbeeld een website, app,  buurtkrant, tijdschrift, etc.), dat direct concurreert met andere kanalen die ook hun eigen lokale informatie bijhouden, waardoor er dus erg veel dubbel werk wordt gedaan. Het is echter niet alleen erg duur en inefficiënt als alle organisaties en instellingen (ondernemersverenigingen, gemeente, vastgoedbeheerders, centrummanagementorganisaties, citymarketingorganisaties, VVV etc.) allemaal zelf lokale informatie bijhouden voor hun eigen kanalen. Het leidt er ook toe dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet en ook verschillende ‘versies van de waarheid’ te zien krijgt via de veelheid aan kanalen (onvolledige, onaantrekkelijke en foutieve informatie). Deze versnippering doet vaak meer kwaad dan goed voor de promotie en aantrekkelijkheid van een binnenstad.


In deze projectgroep delen we ervaringen en kennis en – indien nodig met hulp specialisten – zoeken we uit wat de online presence van binnensteden moet zijn, welke kanalen- en middelenmix hier bij hoort, wat de do’s en dont’s zijn e.d. Hierbij staan concrete vragen van de deelnemers centraal en wordt de roadmap naar een geschikte online presence van binnensteden verder uitgewerkt.

 

2. De binnenstad als community

2

In het vorige thema stond informatie VOOR de bezoekers centraal. Echter, het is voor alle bedrijven en instellingen van de binnenstad van belang dat zij zelf ook relevante informatie OVER de bezoekers ontvangen en hier vervolgens ook iets mee doen om hun bezoekers te voorzien van datgene waar ze behoefte aan hebben. Dit is het tweede thema waarop de praktijkbijeenkomsten zich gaan richten. De essentie van een levensvatbare binnenstad draait om het aantal tevreden en loyale ambassadeurs uit de verschillende doelgroepen (bewoners, bezoekers, toeristen, etc. ). Daarom moeten alle bedrijven en instellingen er SAMEN voor zorgen dat zij een topprestatie leveren als het aankomt op het samenstellen van een aantrekkelijke en loyaliteit stimulerende klantreis (Customer Journey). Van A tot Z, voor, tijdens en ná het bezoek aan de binnenstad. Het zijn immers al die contactmomenten tussen binnenstad en bezoeker tezamen, die de ‘beleving’ bepalen : de Customer Experience.

 

In deze projectgroep wordt uitgezocht hoe een binnenstad gebruik kan maken van alle mogelijkheden die de ‘connected’ consument hen biedt om hen beter te leren kennen en op basis hiervan alle contactmomenten met de bezoekers te verbeteren en daarmee de sociale en emotionele binding met de binnenstad te verbeteren. 

 

3. De binnenstad als (e-)marktplaats

3

 

In diverse binnensteden zijn initiatieven gestart om gezamenlijk een online marktplaats voor (in de meeste gevallen) alle winkels in de binnenstad te starten. Vaak in samenwerking met een dienstverlener die voor de infrastructuur van zo’n online marktplaats zorgt, en waarvoor de deelnemers vaak een (te) hoge marge op de online verkoop van hun producten inleveren. Het is met name voor de zelfstandige bedrijven (local heroes) vaak lastig om hier aan deel te nemen, als zij hun winkelautomatisering niet op orde hebben. In dat geval beschikken ze vaak niet over de juiste productinformatie, voorraadinformatie e.d. En daarnaast is er ook een goed lokaal logistiek netwerk noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle online aankopen van consumenten op tijd op de juiste plek komen.

 

In deze projectgroep kijken we naar de (on)mogelijkheden van het starten van een succesvolle omnichannel marktplaats door binnensteden, waarbij alle ervaringen en kennis die reeds is opgedaan wordt uitgewisseld en wordt nagetrokken wat de mogelijkheden zijn voor lokale bedrijven om hun omzet en klantenbinding te verhogen via lokale online marktplaatsen.