Programmaonderdelen

Jaarprogramma

Om het binnenstadsmanagement in Nederland verder te professionaliseren brengt het Platform Binnenstadsmanagement aan de hand van diverse activiteiten professionals uit de verschillende binnensteden (overheid, centrummanagement, ondernemers etc.), het bedrijfsleven en de kennisinstellingen bij elkaar.  In het jaarprogramma ziet u het totale overzicht van onze activiteiten.

Dag voor de binnenstad:  (1x per jaar, maart)

In samenwerking met begunstigers van het Platform Binnenstadsmanagement wordt jaarlijks in maart ‘De dag voor de Binnenstad’ georganiseerd. Deze kennis- en netwerkdag staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen en innovaties in binnensteden. De dag biedt een breed programma met inspiratiesessies, workshops, presentaties en rondleidingen. De dag wordt vormgegeven in samenwerking met de gaststad en het bedrijfsleven.

Gaststadbezoek: (1 x per jaar, juni/juli)

Ieder jaar wordt in juni een bezoek gebracht aan een binnenstad. De binnenstad waar een bezoek aan wordt gebracht, wordt gekozen op basis van de ontwikkeling die de binnenstad heeft doorgemaakt dankzij een professionele aanpak en samenwerking. U krijgt via presentaties en projectbezoeken zelf de kans om te beoordelen of de binnenstad op goede wijze anticipeert op de uitdagingen van de toekomst. Het leren van elkaar en het opdoen van inspiratie staat tijdens het bezoek centraal. Hiermee krijgt u letterlijk een kijkje in de keuken!

Verkiezing Beste Binnenstad: (1x per 3 jaar, januari – mei)

Iedere drie jaar leven de binnensteden in Nederland toe naar de uitreiking van de titel ‘Beste Binnenstad’. Tijdens de verkiezing wordt de binnenstad beoordeeld op de kwalitatieve groei en ontwikkeling die een binnenstad heeft doorgemaakt in de afgelopen drie jaar.

Binnensteden worden door een vakjury, bestaande uit professionals uit onder andere het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en cultuur, beoordeeld op een breed palet aan thema’s, waaronder leisure, cultuur, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en digitalisering. Het doel van de Verkiezing is de samenwerking tussen stakeholders (vastgoedeigenaren, overheid en exploitanten) in de binnenstad te vergroten en te versterken en op een unieke en positieve manier aandacht te vragen voor de binnensteden van Nederland. Deelname aan de Verkiezing Beste Binnenstad is alleen mogelijk voor de leden van het Platform Binnenstadsmanagement. Meer informatie: www.debestebinnenstad.nl

Themaworkshops: (aantal keren per jaar, afhankelijk van de vraag/actualiteit)

Op basis van actuele thema’s en vraagstukken vanuit de verschillende binnensteden worden workshops georganiseerd. De workshops worden aangeboden aan kleine groepen, waarbij aan de hand van concrete voorbeelden en tools praktische handvatten worden aangereikt. De resultaten uit de workshops worden vertaald naar lessen die beschikbaar worden gesteld aan alle deelnemers.

Buitenlandse excursie: (1 x per 2 jaar, periode nader te bepalen)

Eens in de twee jaar organiseert het Platform Binnenstadsmanagement een buitenlandse excursie. Tijdens de excursie worden aansprekende voorbeelden bezocht en gaat u vol inspiratie naar huis.

Praktijkbijeenkomst: (2 x per jaar, speciaal voor praktijkleden)

Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om ook aan te sluiten bij de praktijkbijeenkomsten (extra deelnemersbijdrage). De deelnemers van de praktijkbijeenkomst vormen een relatief stabiele groepen die elkaar twee keer per jaar ontmoeten. De bijeenkomsten sluiten nauw aan op de praktijk en problematiek zoals de deelnemers deze dagelijks ervaren. De thema’s worden bepaald op basis van de inbreng van de deelnemers.

Webinar: (2x per jaar, periode nader te bepalen)

Het Platform Binnenstadsmanagement organiseert twee keer per jaar een webinar waar u zich voor kunt inschrijven. Tijdens het webinar geeft een spraakmakende spreker zijn of haar visie op ontwikkelingen in de binnensteden.

Cursus Samenwerken in de binnenstad:  (afhankelijk van de vraag)

Het Platform Binnenstadsmanagement organiseert samen met Platform31 een meerdaagse cursus ‘Samenwerken in de binnenstad’. In enkele cursusdagen, in verschillende binnensteden, leert u de fijne kneepjes van succesvolle binnenstadssamenwerking. Tijdens de cursus komen de onderdelen ‘samenwerking en belangen’, ‘van visie naar projecten’, ‘bouwen aan een sterke organisatie’ en ‘businessmodellen’ aan bod. De docenten zijn (ervarings-) deskundigen uit het hele land. Het Platform biedt ook de mogelijkheid om deze cursus op lokaal niveau, in uw binnenstad te organiseren.

Extra diensten

Online communicatieplatform:

Als deelnemer van het Platform Binnenstadsmanagement krijgt u toegang tot het online communicatieplatform. Via dit online platform worden kennis en ervaringen uitgewisseld en heeft u de mogelijkheid om in contact te treden met collega’s uit andere binnensteden.

Binnenstadsbarometer:

In het kader van de Verkiezing Beste Binnenstad werkt het Platform Binnenstadsmanagement de binnenstadsbarometer uit. Deze barometer maakt aan de hand van verschillende databronnen inzichtelijk hoe uw binnenstad zich ontwikkeld. Bovendien is het mogelijk om uw binnenstad te vergelijken met andere binnensteden en te bekijken op welke thema’s verschillen aanwezig zijn. Meer informatie: www.debestebinnenstad.nl

Voorbeeldenbank:

Het Platform Binnenstadsmanagement gaat aan de slag met de samenstelling van een voorbeeldenbank. Deze is via het online communicatieplatform voor alle leden beschikbaar. De voorbeeldenbank bestaat uit referenties met waardevolle lessen voor andere steden.

Binnenstadsspel ‘Werken aan de binnenstad’

Bestaat er een gouden tip voor samenwerken in de binnenstad? Op basis ervaringen uit binnensteden en onderzoek onder de binnensteden in Nederland heeft het Platform Binnenstadsmanagement het spel ‘Werken aan de binnenstad’ ontwikkeld. Spelenderwijs leren de spelers de ins en outs over het samenwerken in de binnenstad

Hoe speel je bijvoorbeeld in op de veranderende realiteit in de binnenstad? En op welke manier betrek je vastgoedeigenaren bij de ontwikkeling van de binnenstad?
Door het beantwoorden van vragen, het bedenken van oplossingen voor de dagelijkse vraagstukken in binnensteden en het beheren van investeringsbudgetten voor de binnenstad krijgen de spelers een beeld wat er allemaal komt kijken bij de samenwerking in binnenstad. Het spel heeft als doel om meer bewustwording te creëren onder de partijen in de binnenstad over het belang van samenwerken en de wijze waarop samenwerking tot stand komt.
Het spel kan worden ingezet voor de kennisuitwisseling tussen de verschillende binnensteden, maar ook op lokaal niveau. Het spel kan gespeeld worden met maximaal 6 spelers. De spelers vertegenwoordigen een partij in de binnenstad. Tijdens het spel moet iedere speler zijn/haar eigen achterban tevreden houden, maar daarnaast ook investeren in het gemeenschappelijke doel van de binnenstad.

Heeft u interesse in het spel of wilt u het spel een keer in uw binnenstad spelen, neem dan contact op met het Platform Binnenstadsmanagement.